Prašome palaukti. Informacijos apdorojimas gali užtrukti kelias minutes

Taisyklės


Elektroninė prekyba

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės http://www.kalendoriai.lt (toliau – kalendoriai.lt, el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes, Pardavėjas) ir kalendoriai.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus, Pirkėjas) dalis, supažindinančios su el. parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei nustatančios kalendoriai.lt ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu-pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolesnių veiksmų.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje, saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta  „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės kainynuose, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Jūsų ir kalendoriai.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs, el. parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę būdą ir adresą bei susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Aš perskaičiau ir sutinku su Privatumo politika”) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Tęsti“.

6. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą kalendoriai.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

II. Jūsų TEISĖS IR PAREIGOS

7. Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvėje pateikiamų prekių.

8. Naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, Jūs sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

9. El. parduotuvės registracijos formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys, ir mes apie tai nebūsime informuoti, prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Jūs įsipareigojate tretiesiems asmenims neperduoti savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti kalendoriai.lt el.paštu admin@kalendoriai.lt. Kalendoriai.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis, iki informavimo momento. Tokiu atveju kalendoriai.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

13. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) leisti įrašyti informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

14. Kalendoriai.lt neatsako už gamybai pateiktus Jūsų maketus, taip pat už Jūsų pateiktą medžiagą, kurioje panaudotas bet koks autorių teisių objektas. Už autorių ir gretutinių teisių įstatymo pažeidimus esate atsakingas Jūs. Atsiųstų maketų mes netikriname ir nekoreguojame.

III. Kalendoriai.lt teisės ir pareigos

15. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, kalendoriai.lt turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

16. Kalendoriai.lt pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

17. Kalendoriai.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

18. Kalendoriai.lt, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pagaminti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti pinigus per 30 darbo dienų, jeigu apmokėjote iš anksto.

IV. Atsiskaitymas už prekes

19. Už prekes galite atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu arba per Paysera sistemą.

V. Baigiamosios nuostatos

20. Kalendoriai.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el. parduotuvės sistemoje.

21. Jeigu nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, turite teisę jų atsisakyti su sąlyga, kad prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

22. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

23. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

24. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja kalendoriai.lt elektroninės parduotuvės (toliau – kalendoriai.lt) ir kalendoriai.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Kalendoriai.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3.3. asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. kalendoriai.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia kalendoriai.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
3.4. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
3.5. asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
3.6. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
3.7. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
3.8. apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

4.3. juridiniai asmenys;

4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. Kalendoriai.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

5.1. galėtume apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registracijos el. parduotuvėje metu privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, kalendoriai.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios asmens duomenims užtikrina apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. Kalendoriai.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9. Kalendoriai.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

12. Kalendoriai.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu el. paštu info@kalendoriai.lt.

VI. Privatumo politikos keitimas

13. Kalendoriai.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdamas el. parduotuvėje.

14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el. parduotuvės sistemoje.

15. Jeigu nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@kalendoriai.lt) su sąlyga, kad prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su nauja redakcija.

Produkcijos grąžinimas

17. Parduotos produkcijos trūkumai šalinami arba nekokybiški leidiniai keičiami, jei dėl to yra atsakingas Kalendoriai.lt.

18. Pirkėjas grąžinimo teise gali pasinaudoti per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, informavęs apie tai Kalendoriai.lt el. paštu info@kalendoriai.lt arba telefonu +370 620 50113.

19. Grąžinant produktą būtina pateikti jo įsigijimą liudijantį dokumentą.

20. Produktas turi būti Pirkėjo nesugadintas.

21. Produktai turi būti grąžinami Pardavėjo veiklos vietoje: Klaipėdoje, Nemuno g. 139 arba Vilniuje, A. Vivulskio g. 23-3.

22. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, privalo užpildyti produkto grąžinimo dokumentą bei nurodyti grąžinimo priežastį.

23. Pirkėjui tenka produkto grąžinimo išlaidos.

24. Kalendoriai.lt turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamus produktus, jei buvo nesilaikoma produkto grąžinimo sąlygų.

25. Jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Kalendoriai.lt ir neįmanoma produkto trūkumų ištaisyti, sumokėti pinigai už grąžintus produktus grąžinami tik banko pavedimu į Jūsų banko sąskaitą.

Produkcijos pristatymas

26. Pirkėjas, įsigijęs produktus, gali juos atsiimti pats (Klaipėdoje, Nemuno g. 139 arba Vilniuje, A. Vivulskio g. 23-3) arba pasinaudoti kurjerių paslaugomis.

27. Pirkėjas, pasirinkęs kurjerių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų produktų pristatymo adresą bei kontaktinį telefono numerį.

28. Pirkėjas įsipareigoja užsakytąjį produktą priimti / atsiimti pats. Tokiais atvejais, kai Pirkėjas produkto negali pats priimti / atsiimti, o produktas pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl produkto pristatymo / perdavimo netinkamam asmeniui.

29. Produktus gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

30. Produktų pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo adresą ir prekių svorį.

31. Pardavėjas pasilieka teisę keisti produktų pristatymo mokestį.

32. Standartinis pristatymo laikas: pagal užsakymą gaminamų kalendorių – 2-3  darbo dienos nuo produkto pagaminimo datos (Vilniaus filiale 3-4 darbo dienos nuo pagaminimo datos), kalendorių iš el. parduotuvės – 2-4 darbo dienos.

33. Pristatymo laikas į pagaminimo terminą neįskaičiuojamas.

34. Pardavėjas įsipareigoja, kad produktas būtų pristatytas kaip įmanoma greičiau.

35. Gavęs produktą Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir produkto(-ų) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės – produkto pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei produkto(-ų) komplektacijos neatitikimų nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), produktas(-ai) yra sugadintas(-i) ir (ar) netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo bei priėmimo dokumente ir dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) produkto(-ų) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Kalendoriai.lt neatsakingas Pirkėjui dėl produkto pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamybinis brokas, ir dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.